Inloggen

Privacyverklaring V-lab

Persoonsgegevens die u opgeeft op v-lab.ubrijk.nl gebruikt de Rijksoverheid alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

1. Inleiding

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens van u verwerkt, voor welk doel en op welke manier in het kader van V-lab. V-LAB helpt bij het ontwikkelen van een adaptief vermogen naar razendsnelle innovaties die vandaag de maatschappij doen veranderen. Robots, 3D printers en sensoren lijken bijvoorbeeld een ver-van-mijn-bed show, maar zijn al volop in gebruik voor bijvoorbeeld de beveiliging van gebouwen, in de zorg en bij productie- en distributieprocessen. Als rijksambtenaar en organisatie moeten we daar in meegaan. Bij het V-Lab gaan we daarmee aan de slag. Omdat veranderen lastig is doen we het bij V-Lab in samenwerking: met collega’s, opdrachtgevers, wetenschappers en het bedrijfsleven.

Deze verklaring is een verbijzondering van de verklaring van UBR, te vinden op: privacy.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens?

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor de verwerkingen uitgevoerd door V-lab. Dit betekent dat BZK beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welk doel en op welke manier. BZK is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG worden verwerkt. U kunt BZK hierop aanspreken.

3. Welke gegevens verwerkt BZK van mij en waarvoor?

BZK verwerkt voor praktische zaken een aantal persoonsgegevens. Afhankelijk van het doeleinde (zoals evenementen bezoek) is dit gerelateerd en beperkt tot de volgende gegevens: voornaam, achternaam, emailadres, 06-nummer, voedselallergie, dieetwens, biografie en foto. Dit zijn persoonsgegevens in de zin van artikel 4, onderdeel 1, van de AVG (alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon).

4. Waarvoor gebruikt BZK mijn gegevens?

BZK verwerkt uw gegevens voor het ontwikkelen van een adaptief vermogen naar razendsnelle innovaties die vandaag de maatschappij doen veranderen.

5. Op grond waarvan verwerkt BZK mijn gegevens?

BZK moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het toegestaan om uw persoonsgegevens te verwerken indien u toestemming hiervoor heeft gegeven/dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van BZK of een derde.

BZK kan alleen met uw toestemming de persoonsgegevens verwerken die u invult op v-lab.ubrijk.nl. Daarom wordt expliciet naar uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens gevraagd. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit doet overigens geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens vóór de intrekking van uw toestemming.

Het gerechtvaardigd belang is het belang van BZK om activiteiten gerelateerd aan V-Lab te realiseren. Voor de behartiging van dit belang is het noodzakelijk om uw gegevens te verwerken, omdat we dan op maat de activiteiten kunnen realiseren.

6. Hoe komt BZK aan mijn gegevens?

BZK ontvangt enkel de gegevens die u zelf aan het ministerie verstrekt.

7. Aan wie worden mijn gegevens verstrekt?

BZK verstrekt uw gegevens niet verder aan een andere organisatie, tenzij BZK wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken. Bijvoorbeeld in het geval de Officier van Justitie deze vordert of een rechterlijk uitspraak BZK ertoe verplicht de gegevens te verstrekken.

8. Hoe beschermt BZK mijn gegevens?

Artikel 32 van de AVG verplicht BZK om passende maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Dat doet BZK onder meer door [maatregelen]. Meer informatie over het normenkader van informatiebeveiliging vindt u hier.

9. Hoe lang bewaart BZK mijn gegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard tot:

  • 365 dagen na de datum van een evenement
  • 365 dagen na de datum van een pitch-it event
  • 2 weken na het gebruik van een contactformulier
  • 1 week na het gebruik van de datum prikken tool

10. Welke rechten heb ik?

U heeft het recht op inzage in uw gegevens (artikel 15), alsook op correctie en verwijdering van uw gegevens (artikelen 16 en 17). Daarnaast heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens (artikel 18). [bij taak van algemeen belang of gerechtvaardigde belangen: Tevens heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens (artikel 21).] Uw verzoeken kunt u indienen via [postbus 20011, 2500 EA Den Haag of e-mailadres/contactformulier].

U ontvangt in beginsel binnen een maand een beslissing op uw verzoek. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u hier achtereenvolgens bezwaar en beroep instellen. Zie meer over bezwaar en beroep op: bezwaar en beroep

11. Heeft u vragen of klachten?

Meer informatie over de privacywetgeving vindt u op: privacy en persoonsgegevens. Voor vragen kunt u contact met BZK opnemen via contactformulier, telefonisch via nummer 1400 of door een brief te schrijven naar postbus 20011, 2500 EA Den Haag.

BZK heeft een functionaris voor gegevensbescherming. Deze functionaris houdt intern toezicht op de privacywetgeving. U kunt contact met deze functionaris opnemen via postbusfg@minbzk.nl.

De Autoriteit persoonsgegevens houdt extern toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U heeft het recht om bij de autoriteit een klacht over BZK in te dienen. Dat kan online, of bel 088-1805 250.